top of page
Allmenne reisevilkår for Sovietistan Travel
Western Mongolia DTD

Vilkårene regulerer avtaleforholdet mellom Sovietistan Travel (heretter kalt reisearrangøren) og kunden som kjøper en pakkereise. Avtalen inngås og gjennomføres i overensstemmelse med pakkereiseloven. 

 

Kunden forventes å ha satt seg grundig inn i reisens avtalegrunnlag. Avtalegrunnlaget består av følgende elementer: reisens program inkl. praktiske opplysninger og prisinformasjon, faktura/reisebevis, reiserute samt disse reisevilkårene. Såfremt det gjelder særlige forhold for reisen skal dette framgå av fakturaen/reisebeviset, ellers gjelder disse reisevilkårene.

 

Kunden har plikt til å lese og eventuelt skrive ut alle relevante opplysninger og dokumenter.

VI FORUTSETTER ALLTID AT VÅRE KUNDER HAR GJORT SEG KJENT MED ALT UTLEVERT MATERIALE.

 

1.1 REISEDOKUMENTER
Reisearrangøren sender faktura/reisebevis samt reiseprogrammets nettadresse til kunden umiddelbart etter bestilling av en reise.

Dette, samt annen korrespondanse, blir sendt til den e-postadressen kunden har oppgitt ved bestilling av reisen.

Kunden er dessuten forpliktet til å oppgi de kontaktopplysningene som er nødvendige for at reisearrangøren kan kontakte kunden både før og under reisen.

Kunden har plikt til å gjennomgå den tilsendte fakturaen/reisebeviset med en gang det er mottatt og til straks å reagere overfor reisearrangøren såfremt opplysningene ikke stemmer overens med det som er avtalt.

 

1.1.1 FAKTURA/REISEBEVIS
Fakturaen/reisebeviset er en oversikt over reisebestillingen. Her angis reisedeltakernes fulle navn, eventuelle tilleggsbestillinger (f.eks. utfluktspakke, forlengelse, visum o.l.), betalingsopplysninger, visumregler, en reiserute med aktuelle flytider (lokal tid) såvel som all aktuell informasjon, inkl. eventuelle avvik fra programmet og byråets reisevilkår. Uansett hva som er angitt andre steder er opplysningene på fakturaen/reisebeviset de aktuelle og gjeldende. Fakturaen/reisebeviset er også kundens kvittering for bestilling og innbetaling, så hvis den mottas elektronisk anbefaler vi at den blir skrevet ut. Vi anbefaler også at man tar den med seg på reisen.

 

1.1.2 REISENS PROGRAM
Reisens program inneholder en reisebeskrivelse, aktuelle priser med angitte forventede ekstraomkostninger samt praktiske opplysninger eller særlige vilkår som er aktuelle i forbindelse med den konkrete reisen. På våre nettsider ligger det også fakta om de fleste av våre reisemål. Disse opplysningene er først og fremst ment som en hjelp og service til våre kunder, men inneholder også opplysninger av mer formell karakter. Derfor anbefaler vi at kundene gjør seg kjent med innholdet.

Opplysninger om flytider, visumregler mv. vil sjelden forekomme i programmene, da førstnevnte endres relativt hyppig (se i stedet punkt 1.1.1). Programmer med prisinformasjon finnes på Sovietistan Travels nettsider. Kunden bør være oppmerksom på at hjemmesiden også inneholder en kort presentasjon som ikke er dekkende for den samlede reisen.

2. PRIS OG BETALING

 

2.1 PRIS
Reisens pris er en såkalt «totalpris», noe som innebærer at den omfatter alle obligatoriske skatter og avgifter. På destinasjonene kan det forekomme oppkrevinger av lokale gebyrer, entreer og avgifter som det ikke er mulig å oppkreve ved avtalens inngåelse, da de må betales personlig på stedet eller er til forbruk utover det som fremgår av avtalen. Ha alltid internasjonal valuta klar til dette formålet. Det er ofte flyplassavgifter og enkelte nasjonalparkavgifter. Disse avgiftene vil vanligvis være anført i avreisedokumentene eller i reisens program. Vi gjør oppmerksom på at avgiftene kan endres i tiden fra man bestiller reisen til avreisedagen.

 

2.2 BETALINGSVILKÅR
Ved påmelding betales et depositum på 25% av reisens samlede pris. Enkelte reiser kan ha særskilte betalingsvilkår og strengere avbestillingsvilkår. Dette gjelder fortrinnsvis reiser med spesialchartrede tog, skip og fly. Disse forholdene vil alltid fremgå av programmet eller fakturaen/reisebeviset. Restbeløpet må være innbetalt senest 75 dager før avreise. Om fristen for innbetaling ikke overholdes, bortfaller reisearrangørens leveringsplikt. Hvis reisen avbestilles etter innbetalingens forfallsdato har reisearrangøren rett til å oppkreve det beløpet som kunden ville miste etter reglene under punkt 6.2.1.

 

3. AVBESTILLINGS- OG REISEFORSIKRING

 

3.1 AVBESTILLINGSFORSIKRING
Sovietistan Travel tilbyr en avbestillingsforsikring i samarbeid med Gouda Reiseforsikring. For nærmere informasjon se www.gouda.no/privat/reiseforsikring/avbestillingsforsikring

Kjøp av denne avbestillingsforsikringen må gjøres innen avtalen er endelig inngått, da den må betales senest samtidig som depositumet.

 

3.2 REISEFORSIKRING
Alle deltakere på Sovietistan Travels reiser må ha tegnet en reiseforsikring som minimum dekker utgifter til sykdomsbehandling og hjemtransport. 

Det anbefales at man i forbindelse med tegning av reiseforsikring sikrer seg at forsikringen også dekker bagasje. Reklamasjon over skader på bagasje samt feilsendt eller forsinket bagasje må skje direkte til det gjeldende flyselskapet, og man må fylle ut en skaderapport (PIR-rapport) på flyplassen straks etter at skaden er skjedd.

4. KUNDENS GENERELLE PLIKTER

4.1 PASS OG VISUM
Der intet annet uttrykkelig er angitt, gjelder visumopplysningene på deltakerbeviset kun skandinaviske statsborgere. Visumopplysningene er relatert til den oppgitte reiseruten. Har man planer om å forandre reiseforløpet (under dette også lengden på reisen), kan det gjelde helt andre regler. Man bør være oppmerksom på at formalitetene kan bli endret mellom bestillingstidspunktet og avreisetidspunktet. Visumformalitetene må være i orden innen avreisen og må kunne dokumenteres ved innsjekking. OBS! Vær oppmerksom på at det ofte kreves visum i forbindelse med transitt.

Passet må være gyldig i minst seks måneder etter hjemkomst fra destinasjonen. Alle byråets opplysninger gjelder bare for personer med skandinavisk pass. Det er derfor kundens plikt å informere byrået dersom man ikke har norsk pass eller har dobbelt statsborgerskap.

Utenlandske statsborgere må konsultere egen ambassade eller konsulat angående visum samt kontakte lege/helsesenter angående vaksinasjoner. Blir dette ikke gjort påtar Sovietistan Travel seg intet ansvar for de følger som evt. manglende innreisepapirer, vaksinasjoner mv. måtte medføre for kunden.

 

Ved reise til et Schengenland må man ta med passet sitt på reisen, da det er norske statsborgeres ID i utlandet. Utenlandske statsborgere med oppholdstillatelse i Norge må alltid ta med gyldig pass samt oppholdstillatelse. Kunden har plikt til å sørge for gyldig pass og visum samt gi byrået riktige opplysninger om f.eks. navn og statsborgerskap. Navnene i passet må være i overensstemmelse med det navnet som personen/personene er registrert med i Folkeregisteret. Det er kundens eget ansvar å kontrollere at opplysningene stemmer. Ved uoverensstemmelse kan kunden risikere at visumsøknaden blir avvist.

 

Vi gjør oppmerksom på at ekspedisjonstiden for visum varierer fra land til land, og i noen tilfelle kan det være flere måneders ekspedisjonstid. Hvis visumsøknader ekspederes gjennom reisearrangøren må man regne med et ekspedisjonsgebyr. Reisearrangøren påtar seg intet ansvar for kunder som av en eller annen ukjent grunn avvises ved grensen. Noen land stiller krav om at man er i besittelse av passende valuta og gyldig returbillett ved ankomsten.

 

Barn må ha eget pass. Legg merke til at flere land kan ha særskilte regler for innreise med barn som man ikke har full foreldremyndighet over. Ved slike tilfelle skal man alltid kontakte ambassade/konsulat for nærmere informasjon om hvilke spesifikke innreisekrav som gjelder i det på gjeldende landet.

 

4.2 VAKSINASJONSKRAV
Reisearrangøren gir opplysninger om vaksinasjonskrav, men ikke nødvendigvis om anbefalt sykdomsforebyggende behandling, som man bør få hos fastlege. Når reisearrangøren allikevel gir opplysninger om sykdomsforebyggende behandling skal dette betraktes som en service uten medisinsk ansvar. Oppfylling av vaksinasjonskrav skal kunne dokumenteres ved internasjonalt gult sertifikat.

 

4.3 PERSONER MED BEVEGELSESHEMMING
Hovedregelen er at alle reisedeltagere må være selvhjulpne. Samtidig må vi understreke at våre reiser generelt ikke egner seg for den som har vondt for å gå. Selv på buss- og togreiser samt cruisereiser vil det ofte være behov for å gå til og fra severdigheter. På mange av kulturreisene våre vil bare en dags samlede besøk ved severdigheter o.l. lett komme opp på mer enn 5 kilometers gåing.

Reisearrangøren forbeholder seg retten til å avvise kunder som etter skjønnet vurdering ikke vil være i stand til å gjennomføre reisen ved egen hjelp. En slik avvisning er uten ansvar for reisearrangøren.

 

4.4 KONTROLL AV REISEDOKUMENTER
Kunden har plikt til å gjennomgå den tilsendte fakturaen/reisebeviset med en gang det er mottatt og til straks å reagere overfor reisearrangøren såfremt opplysningene ikke stemmer overens med det som er avtalt. Det er også kundens ansvar å melde fra til reisearrangøren hvis det oppstår endrede forutsetninger i kundens forhold etter bestilling av reisen, for eksempel oppstått sykdom eller graviditet.

 

4.5 NAVN PÅ REISEDOKUMENTER
Kunden er ansvarlig for at navnene som står på reisedokumentene er identiske med det fulle navn som står i kundens gyldige pass. Hvis de ikke er de samme risikerer man for eksempel å få avvist visumsøknaden sin. Hvis kunden blir oppmerksom på uoverensstemmelser mellom reisedokumenter og pass, må kunden straks gi beskjed om dette til reisearrangøren, som vil forsøke å korrigere feilen. Hvis det er kundens feil at opplysningene ikke stemmer med hverandre, er det kunden som må betale utgiftene forbundet med å rette feilen. De fleste luftfartsselskaper tillater ikke navneendringer i utstedte billetter, så det vil være omkostninger i forbindelse med en endring. Disse omkostningene løper fra 750,- og helt opp til en ny flybillett. Hvis det ikke er mulig å endre dokumentene kan kunden ikke holde reisearrangøren ansvarlig.

4.6 FLYREISEN
Kundens flybilletter er bestilt til en helt bestemt reise som anført på fakturaen. Billettene kan ikke uten videre endres, annulleres, forlenges eller bli overdratt til andre. Dette gjelder også Business Class-billetter, som i forbindelse med en gruppereise alltid vil være underlagt restriksjoner. Prisen for endringer og annulleringer varierer fra billettype til billettype helt opp til hele billettprisen.

De opplyste tidene er lokal tid. Endringer kan forekomme hvis reiseplanen er utarbeidet lenge før avreise. Derfor er det viktig at kunden kontrollerer avgangstidene i de tilsendte reisedokumentene. Hvis disse tidene avviker fra den senest mottatte reiseruten bør kunden omgående kontakte reisearrangøren.

Vanligvis er innsjekkingen to timer før avreise. Dette betyr at kunden må ha fullført innsjekkingen to timer før flyavgang. Enkelte flyselskaper krever tidligere innsjekking, hvilket også hyppig forekommer i andre land. Det nøyaktige tidspunktet for innsjekking kommer til å stå i reiseruten samt i avreisedokumentene. For tiden forandres forholdene rundt flyplasser, sikkerhet og aktuelle vilkår løpende, og man kan derfor ikke ta mye for gitt. Sørg for å være velorientert og unngå å ta unødvendige sjanser. Kunden er ansvarlig for å gjøre oppmerksom på seg selv i innsjekkingskøen, hvis det ser ut til at kunden ikke kommer til å rekke å ha avsluttet innsjekkingen innen det opplyste tidspunktet.

 

4.7 ORDENSVILKÅR
Kunden må rette seg etter de ordensregler som gjelder for alle pakkereisens underleverandører som f.eks. hoteller, flyplasser, transportmidler etc.

Kunden må oppføre seg slik at medreisende ikke føler seg forstyrret. I grove eller gjentatte tilfeller kan en upassende oppførsel føre til at kunden blir bortvist fra fortsatt deltagelse i reisen av reisearrangøren eller dennes representanter. I slike tilfeller er kunden selv ansvarlig for hjemtransport og utgifter som følge av dette. Kunden er i tilfelle av bortvisning ikke berettiget til å motta noen form for tilbakebetaling av pakkereisens pris.

Som allerede nevnt forutsetter kundens deltakelse i den aktuelle reisen at man er kjent med de opplysninger som er gitt, under dette opplysninger fra brosjyrer, faktura/reisebevis, reiseruter, praktiske reisetips samt at man følger de anvisningene som er gitt her. Samtidig forventes kunden å være bekjent med alminnelig offentlig tilgjengelig informasjon om den aktuelle politiske, helsemessige, samt natur- og klimamessige situasjonen på destinasjonen.

 

Det er en forutsetning for deltakelse i reisen at kunden opptrer ansvarsfullt og hensynsfullt. Under dette hører også at man retter seg etter byråets og dets representanters anvisninger. Det frarådes at reisende til fremmede verdensdeler beveger seg rundt på egen hånd i ukjente og avsidesliggende områder, spesielt etter mørkets frembrudd. Såfremt man ønsker å være på egen hånd bør det alltid skje i samråd med byrået eller dets stedlige representanter. Såfremt byrået ikke er representert på destinasjonen bør kunden konsultere relevante guidebøker/nettsider som ofte gir god og pålitelig informasjon om detaljerte forhold. Skulle uhellet oppstå vil man alltid kunne søke hjelp på Norges konsulat eller ambassade, eller på de øvrige skandinaviske land eller EU-landenes representasjoner, såfremt Norge ikke er representert i det pågjeldende landet.

 

4.7.1 MANGLENDE ETTERLEVELSE
Hvis kunden ikke overholder kravene til pass, visa, helsemessige formaliteter, angivelse av korrekt navn på reisedokumentene samt gjennomgang av disse, reglene om rettidig frammøte samt ordensvilkårene, kan kunden ikke gjøre krav mot hverken reisearrangøren, formidleren eller underleverandøren av pakkereisen for de følgevirkninger, mangler, bryderi eller tap som den manglende etterlevelsen av kundens generelle plikter medfører.

 

5. ENDRINGER AV DEN INNGÅTTE AVTALEN

 

5.1 OVERDRAGELSEN AV PAKKEREISEN
Under visse omstendigheter kan ens reise overdras til familie eller venner mot et gebyr. Gebyret avhenger av reisens art. Byrået påtar seg ikke gjensalg av en allerede betalt reise.

Overdragelsen kan kun skje hvis den personen som pakkereisen blir overdratt til oppfyller betingelsene som reisearrangøren anførte da avtalen ble inngått. Dette gjelder blant annet krav til pass, visum og helsetilstand, som er nødvendige for at reisen kan gjennomføres.

Adgangen til å overdra pakkereisen kan helt eller delvis begrenses av reisearrangøren, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge av underleverandørens vilkår.

 

5.2 PRISENDRINGER
Reisearrangøren kan, etter at avtalen er inngått, endre i den avtalte prisen for pakkereisen såfremt det oppstår endringer i:

 • prisen for transport av passasjerer som følge av utgifter til drivstoff eller andre energikilder

 • skatter, avgifter, eller gebyrer for pakkereisens reiseytelser som er pålagt av tredjemann som ikke er direkte involvert


Ved endringer i reisens pris underretter reisearrangøren den reisende om prisforhøyelser og prisnedsettelser. Underretningen må skje på et varig medium (e-post eller brev) og senest 20 dager før avreise. Prisen kan maksimalt førhøyes med 8% av pakkereisens pris. Hvis forhøyelsen på mer enn 8% av pakkereisens pris, vil kunden være berettiget til å heve avtalen.

Ved prisfall som følge av endringer i ovenstående forhold har kunden rett til en prisnedsettelse som svarer til det prisfallet som endringene medfører. Reisearrangøren har i den forbindelse rett til å trekke fra omkostninger forbundet med tilbakebetalingen til kunden.

 

5.3 KUNDENS ENDRINGER AV PAKKEREISEN
Såfremt kunden ønsker å foreta endringer i pakkereisen må denne kontakte reisearrangøren hurtigst mulig. Hvis det er mulig for reisearrangøren å endre pakkereisen, må kunden stå for de ekstrautgiftene som endringene medfører. Reisearrangøren er ikke forpliktet til å foreta endringer i pakkereisen.

Hvis kunden ønsker å foreta endringer som reisearrangøren ikke kan oppfylle i den eksisterende avtalen, og hvis kunden fastholder ønsket om å få endret pakkereisen, vil endringen anses som en avbestilling av pakkereisen (jf. punkt 6.2.1) og bli opprettet som en ny bestilling.

 

Reisearrangøren vil forsøke å imøtekomme eventuelle særønsker i forbindelse med bestilling av reisen, men det er ingen garanti for dette, heller ikke dersom særønsket er påført fakturaen. Forespørsler på mulig oppgradering og/eller forlengelse må alltid gis i god tid innen avreise, helst allerede ved bestilling av reisen.

 

5.4 REISEARRANGØRENS ENDRINGER AV PAKKEREISEN

 

5.4.1 UVESENTLIGE ENDRINGER
Før pakkereisen begynner, er reisearrangøren berettiget til ansvarsfritt å foreta uvesentlige endringer uten kundens samtykke. Kunden er forpliktet til å akseptere slike endringer, hvis reisearrangøren klart og tydelig informerer kunden om endringene før pakkereisen begynner og uten unødig forsinkelse.

På en stor del av våre reiser med ekspedisjonspreg arbeider vi med sene endringer (så vidt det er mulig) for å skape den best mulige reisen og samtidig ta hensyn til både været og andre lokale forhold). Det blir derfor heller ikke gitt kompensasjon for forsinkelser og endringer med mindre enn 24 timers varighet. Dette forholdet kan også gjøre seg gjeldende på andre reiser. I så fall vil det fremgå av materialet.

 

5.4.2 ANDRE ENDRINGER
Hvis reisearrangøren innen reisens start enten

 • foretar vesentlige endringer i pakkereisen

 • eller ikke kan levere bestemte ytelser som kunden har anmodet om og reisearrangøren har akseptert å levere,

 • eller hever prisen på reisen med mer enn 8%

har kunden følgende rettigheter:

 • kunden kan heve avtalen og få refundert de innbetalte pengene

 • kunden kan delta på en erstatningsreise hvis reisearrangøren tilbyr det.

 

Reisearrangøren er forpliktet til å opplyse om de vesentlige endringene uten unødig forsinkelse. Reisearrangøren skal også opplyse om endringene påvirker pakkereisens pris.

I henvendelsen sin setter reisearrangøren en rimelig frist for når kunden må informere om hva de har bestemt seg for. Det blir også opplyst om at konsekvensen av ikke å overholde denne fristen er at kunden anses for å ha akseptert endringer omfattet av punkt 5.4.2. Kunden kan i visse situasjoner ha rett til erstatning, hvis kunden lider et økonomisk tap som følge av ovenstående vesentlige endringer, med mindre årsaken til endringene er uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter.

 

5.4.3 FLYFORSINKELSER
Ved flyforsinkelser omfattet av EU-forordning 261 skal det klages direkte til flyselskapet, siden denne forordningen regulerer forholdet mellom den reisende og flyselskapet. Reisearrangøren er derfor ikke underlagt Forordning 261, men er bare omfattet av pakkereiseloven.

Reisearrangørens ansvar er begrenset av internasjonal lovgivning og konvensjoner. Såfremt et flyselskap yter gjeldende kompensasjon på stedet kan ytterligere krav ikke stilles. Kunden kan normalt ikke regne med å få erstatning i forbindelse med forsinket hjemreise. Derfor er viktige gjøremål umiddelbart etter hjemkomsten reisearrangøren uvedkommende.

 

6. AVTALENS OPPHØR

 

6.1 ANGRERETT
Det gjelder ingen angrerett ved kjøp av pakkereiser, jf. angrerettsloven § 2 d), som unntar pakkereiser fra angreretten.

 

6.2 AVBESTILLING AV PAKKEREISEN

 

6.2.1 NORMALE AVBESTILLINGSVILKÅR
Følgende regler er gjeldende såfremt det ikke er anført andre vilkår på fakturaen. Vi gjør oppmerksom på at det kan være ekstraordinære omkostninger forbundet med enkelte reiser. Ved avbestilling av reiser inntil 75 dager før avreise er det innbetalte depositumet tapt. Ved avbestilling 75–15 dager før avreise oppkreves det et gebyr på 85% av reisens pris. Ved avbestilling senere enn 15 dager før avreise er hele reisens pris tapt.

 

6.2.2 AVBESTILLING I TILFELLE AV KRIGSHANDLINGER MV.
Kunden kan avbestille en pakkereise før pakkereisens begynnelse uten å betale gebyr, hvis det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter enten på reisedestinasjonen eller i umiddelbar nærhet av den, og omstendighetene vesentlig berører leveringen av pakkereisen eller transporten av passasjerer til destinasjonen.

For at kunden kan avbestille uten gebyr må de pågjeldende uunngåelige og ekstraordinære omstendighetene ut fra en objektiv vurdering gjøre det umulig å reise sikkert til destinasjonen, f.eks. på bakgrunn av veiledning eller uttalelser fra Utenriksdepartementet, helsemyndigheter mv.

Kunden har i tilfelle av gebyrfri avbestilling rett til full refundering av reisens pris, men har ikke rett til ytterligere kompensasjon fra reisearrangøren.

Den gebyrfrie avbestillingsretten gjelder imidlertid ikke hvis kunden ved avtalens inngåelse visste om eller burde vite om den pågjeldende begivenheten, eller begivenheten ellers var alminnelig kjent.

Kan kunden ikke avbestille gebyrfritt i henhold til ovenstående, gjelder de vanlige avbestillingsreglene. Se Avsnitt 6.2.

For rundreiser gjelder det at kunden bare har rett til å avbestille den delen av pakkereisen som foregår i det frarådede området. Hvis denne delen av pakkereisen utgjør en vesentlig del av pakkereisen, har kunden imidlertid rett til å avbestille reisen helt.

 

6.2.3 TIDSPUNKT FOR TILBAKEBETALING OG BEREGNING AV AVBESTILLINGSGEBYR
Tilbakebetaling av beløp etter punkt 6.2.1 og 6.2.2 må skje senest 14 dager etter kundens avbestilling av pakkereisen. Derfor blir gebyret ved individuell avbestilling senest beregnet på dette tidspunktet etter muligheten til gjensalg av de avbestilte reisetjenestene.

 

6.3 REISEARRANGØRENS AVLYSNING AV REISEN

 

6.3.1 AVLYSNING PÅ GRUNN AV MANGLENDE OPPSLUTNING
Såfremt reisens gjennomførelse betinges av en bestemt minimumsoppslutning vil dette fremgå av reisearrangørens materiale eller et annet sted i avtalegrunnlaget. Det vil samtidig fremgå hvor mange deltagere det minimum skal være på reisen for at reisen skal gjennomføres, samt når dette antallet senest må være oppnådd.

Hvis det nødvendige antall deltagere ikke oppnås innen det angitte tidspunktet kan reisearrangøren ansvarsfritt oppsi avtalen om pakkereisen. Reisearrangøren underretter kunden om oppsigelsen av avtalen før den angitte fristen, men ikke senere enn

 • 20 dager innen pakkereisen begynner, hvis reisens varighet er mer enn seks dager,

 • 7 dager innen pakkereisen begynner, hvis reisens varighet er mellom to og seks dager,

 • 48 timer innen pakkereisen begynner, hvis reisens varighet er under to dager.

 

6.3.2 AVLYSNING PÅ GRUNN AV UUNNGÅELIGE OG EKSTRAORDINÆRE OMSTENDIGHETER
Reisearrangøren kan dessuten ansvarsfritt oppsi avtalen om en pakkereise hvis reisearrangøren er forhindret i å oppfylle avtalen på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og hvis reisearrangøren underretter kunden om oppsigelsen av avtalen uten unødig forsinkelse og innen pakkereisen begynner.

I en slik situasjon får kunden de innbetalte pengene refundert senest 14 dager etter oppsigelsen, og kunden vil ikke ha krav på erstatning.

 

7. MANGLER OG REKLAMASJON
Konstateres det en mangel etter reisens begynnelse – underveis eller på reisemålet – skal kunden straks etter konstateringen reklamere over mangelen til reisearrangøren, til arrangørens representant på reisemålet eller til den underleverandøren som mangelen angår. Hvis reisearrangørens representant eller underleverandør ikke kan eller vil avhjelpe, eller etter kundens oppfattelse ikke avhjelper tilfredsstillende, skal kunden reklamere direkte overfor arrangøren. Reklamasjonen kan i så fall skje til på e-post til kvalitet@albatros.dk eller på telefon +47 21 98 45 45 i åpningstiden.

Kunden må sikre seg at reklamasjonen blir notert av reisearrangørens medarbeidere og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gjennom en notis i en hotellbok eller i annen skriftlig form. I tillegg bør kunden sørge for å få en kvittering for reklamasjonen. Unnlater kunden å reklamere som beskrevet ovenfor, vil det ha konsekvenser for kundens rett til etterfølgende å påberope mangelen og oppnå kompensasjon.

 

8. BEGRENSNINGER I REISEARRANGØRENS ERSTATNINGSANSVAR
Luftfartsselskapene har det direkte ansvaret for at transporten gjennomføres korrekt etter Warszawa- og Montrealkonvensjonene, EU-forordning 889/2002 og 261/2004 samt luftfartsloven. Reisearrangøren begrenser sitt ansvar til de på enhver tid gjeldende beløpsgrenser som fremgår av Warszawa- og Montrealkonvensjonene (luftbefordring), Athen-konvensjonen og EU-forordning 392/2009 (befordring til sjøs) og COTIF-konvensjonen og EU-forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Reisearrangørens erstatningansvar kan derfor ikke overstige det beløpet som gjelder for de transportørene som har det direkte ansvaret for befordringen.

Gjeldende kurs for SDR (XDR) finnes på www.norges-bank.no

Begrensningene på den maksimale erstatningen etter Warszawa- og Athen-konvensjonene er satt til:

 • Ved passasjerers død eller personskade: 113 100 SDR – såfremt luftfartsselskapet kan godtgjøre at det ikke har handlet uaktsomt eller opptrådt ukorrekt, eller såfremt hendelsen skyldes tredjemanns uaktsomme eller ukorrekte oppførsel

 • Ved skader som skyldes forsinkelse av persontransport: 4 694 SDR

 • Ved ødelagt, bortkommet, skadet eller forsinket bagasje: 1 131 SDR

Begrensningene på den maksimale erstatning etter Athen-konvensjonen og EU-forordning 392/2009 er satt til:

 • Ved passasjerers død eller personskade: 250 000 SDR til 400 000 SDR – alt etter skadens årsak samt transportørens påviste skyld

 • Ved ødelagt, bortkommet eller skadet håndbagasje: 2 250 SDR

 • Ved ødelagte, bortkomne eller skadede kjøretøyer, herunder bagasje i eller på kjøretøyet: 12 700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grunn av feil fra dennes side

 • Ved ødeleggelse, bortkomst eller skade på annen bagasje end håndbagasje og kjøretøyer: 3 375 SDR

Såkalte ”verdisaker” erstattes ikke etter regelsettene.

Begrensningene på den maksimale erstatning etter COTIF-konventionen og EU-forordning 1371/2007 er satt til:

 • Ved passasjerers død eller personskade: 175 000 SDR

 • Ved tap av eller skade på gjenstander: 1 400 SDR

 • Ved helt eller delvist tap av et kjøretøy: 8 000 SDR

 • Ved skader på gjenstander etterlatt i kjøretøyet: 1 400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund av feil fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrenset i annen EU-lovgivning eller internasjonale konvensjoner, begrenser reisearrangøren sitt ansvar til tre ganger pakkereisens samlede pris.

 

9. FREMMING AV KRAV ETTER REISENS AVSLUTNING
Krav om erstatning og/eller forholdsmessig avslag i reisens pris – som følge av mangler som det er blitt reklamert korrekt over og som ikke er avhjulpet av reisearrangøren – skal innen rimelig tid etter reisens avslutning fremmes overfor reisearrangøren. Hvis det ikke blir gjort mister kunden retten til å gjøre kravet mot reisearrangøren gjeldende. Kunden kan klage til kvalitet@miksture.com senest 3 måneder etter hjemkomst fra reisen.

 

10. ADGANG TIL MOTREGNING VED UTBETALING AV ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSASJON
Når klagen blir sendt til reisearrangøren må kunden opplyse om kunden også har søkt om erstatning eller kompensasjon fra transportøren på grunnlag av EU-forordninger om passasjerrettigheter og erstatningsansvar ved passasjertransport og etter de internasjonale konvensjonene som også regulerer dette forholdet.

Såfremt kunden har mottatt erstatning og/eller kompensasjon fra transportøren har reisearrangøren rett til å motregne det mottatte beløpet i erstatningen/kompensasjonen som gis etter lov om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer.

 

11. GARANTI 
Reisearrangøren har ved konkurs stilt en garanti for godtgjøring av kundens betalinger hos: Nomad Inssurance.

 

Oppdatert 1. juli 2021

bottom of page